English
 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljoe Kraftkonsult

Medarbetaren är vår viktigaste resurs och vi ska arbeta aktivt för att alla ska förstå sitt värde och att de är unika individer som är oersättliga. För att attrahera och behålla duktiga medarbetare ska vi arbeta aktivt med att förebygga skador och ohälsa genom att ständigt lyfta och agera på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt följa lagar och andra krav. Alla medarbetare ska i sin vardag genomföra riskanalyser som bidrar till att vi reducerar risker i arbetet och förbättrar vår arbetsmiljö.

Alla medarbetare genomgår, av företaget presenterade, kravutbildningar för att öka medvetenheten om risker och hur dessa kan elimineras eller undvikas. Genom utbildning och ständig efterfrågan ska alla medarbetare förstå sitt ansvar för sin egen och sina arbetskamraters säkerhet.

Vi ska fokusera på ett optimalt resultat där säkerhet och arbetsmiljö ständigt tas i beaktande vid återinvesteringar. Alla medarbetare ska involveras i verksamhetsutveckling och ges möjlighet att påverka sin arbetssituation vilket ska engagera respektive medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö.

arbpolicy_thumb