English
 

Vad vi söker

Projektoerxx

Vad gör en projektör

Som projektör genomför du utredningsuppdrag samt projektering av framtida nätförändringar. Du är den som säkerställer att uppdragen utförs på sådant sätt att drift- och leveranskvalité kan upprätthållas i varje utfört uppdrag. En viktig del i rollen är att bevaka den tekniska utvecklingen och ta hänsyn till den i konstruktionsarbetet. I tjänsten ingår i huvudsak dimensionering av anläggningar (nätdesign), framtagning av nätberäkningar och teknisk prestanda på nätet samt grovplanering av sträckningar. Viss remisshantering ingår i tjänsten.

Vad gör en beredare

Som beredare ansvarar du för materialberedning och att i detalj planera sträckning med hänsyn tagen till befintlig luft- och markförläggning samt berörda markägare. I beredningen ingår hantering av tillstånd, värderingar och avtal. Beredningen är en del av projektgenomförandet vid om- och nybyggnationer av elnät.

Vad gör en projektledare

Arbetet innebär mer operativt bland annat att bereda projektfinansiering, strukturera och organisera, analysera projektrisker, styra teknisk utformning, kostnader, tider, miljöpåverkan, arbetsmiljö, upphandling, utförande och dokumentation fram till överlämning av projektet till uppdragsgivaren.

Du har många kontaktytor, till exempel verksamhetens programansvariga, teknikspecialister, tillståndshandläggare, inköpare, controllers och informatörer. Uppdragen kan även innefatta kontakter med bland annat myndigheter, kommuner och sakägare samt leverantörer av tjänster, material och entreprenader.

Frågor?

Vid frågor kontakta Tommy Norgren på 070 672 11 16 eller tommy.norgren@kraftkonsult.nu.