English
 

Vad vi söker

Projektoerxx

Kraftkonsult levererar idag specialistkompetens och konsulttjänster inom elkraftsområdet. Vi är cirka 40 medarbetare och vill växa ytterligare på våra kontor i Söderhamn, Boden, Härnösand, Uppsala och Stockholm. Våra huvudsakliga yrkeskategorier är Beredare, Projektörer och Projektledare. Vi har även andra specialister som till exempel Teknisk dokumentation, Skogsinspektor och Markjuridik. Nedan beskriver vi våra huvudsakliga yrkeskategorier. Vi är ständigt intresserade av att stärka oss inom dessa områden.

 

Vad gör en beredare
Inom de flesta branscher med inriktning på konstruktion och beräkning finns rollen projektör som en del av projektprocessen. Inom elkraftsbranschen har man delat upp projekterings- och planeringsarbetet i två roller, den första gör en mer övergripande projektering och därefter tar beredaren över och gör en detaljprojektering till färdig bygghandling.

Målet med en beredning är en komplett överlämning av bygghandlingar till projektledaren med förutsättningar till ett lyckosamt utfört projekt.

En bygghandling kan innehålla: projektbeskrivning, bygg- och schaktkartor, byggprotokoll, materialsammanställning, scheman, montagebeskrivningar, tillstånd från myndigheter och andra intressenter, avtal med mark- och sakägare, ekonomisk kalkyl och andra projektspecifika dokument som till exempel arbetsmiljöplan och miljöplan och övrig dokumentation enligt beställarens önskemål.

Beredningsfunktionens arbetsuppgifter är avgörande för ett projekts genomförande. Här skapas de förutsättningar för ett tekniskt och ekonomiskt rationellt projekt.

En beredares vardag innehåller mycket variation med olika arbetsuppgifter där man har nytta av kreativitet, simultanförmåga och social kompetens. Man arbetar både på kontoret och ute i fält, ibland i skog och ibland i stadsmiljö. En dag planeras en kabelsträcka i fält, den andra konstrueras en luftledning med beräkningar, den tredje förs dialog med markägare och myndigheter.

Vad gör en projektör

Som projektör genomför du utredningsuppdrag samt projektering av framtida nätförändringar. Du är den som säkerställer att uppdragen utförs på sådant sätt att drift- och leveranskvalité kan upprätthållas i varje utfört uppdrag. En viktig del i rollen är att bevaka den tekniska utvecklingen och ta hänsyn till den i konstruktionsarbetet. I tjänsten ingår i huvudsak dimensionering av anläggningar (nätdesign), framtagning av nätberäkningar och teknisk prestanda på nätet samt grovplanering av sträckningar. Viss remisshantering ingår i tjänsten.

Vad gör en projektledare

Arbetet innebär mer operativt bland annat att bereda projektfinansiering, strukturera och organisera, analysera projektrisker, styra teknisk utformning, kostnader, tider, miljöpåverkan, arbetsmiljö, upphandling, utförande och dokumentation fram till överlämning av projektet till uppdragsgivaren.

Du har många kontaktytor, till exempel verksamhetens programansvariga, teknikspecialister, tillståndshandläggare, inköpare, controllers och informatörer. Uppdragen kan även innefatta kontakter med bland annat myndigheter, kommuner och sakägare samt leverantörer av tjänster, material och entreprenader.