English
 

Våra policyer

Kvalitet

Kvalitet
Kraftkonsult ska erbjuda konsulttjänster som kännetecknas av hög kvalitet utifrån principen ”rätt från början”. Vi ska arbeta enligt ställda krav, inom satta tidsramar och med stort fokus på hållbara lösningar. Vår kvalitetspolicy är grundläggande i vårt arbete för att ständigt förbättra vår och våra kunders kvalitet.

Läs hela vår kvalitetspolicy här.

Miljö och resor
Vi ska systematiskt arbeta med effektivare användning av resurser och arbeta för en hållbar utveckling längs hela värdekedjan, från våra leverantörer till slutprodukt hos våra kunder.

Vi ska tillämpa miljöprinciper, såsom ett åtagande att uppfylla de lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter samt arbeta med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Läs hela vår miljö- och resepolicy här.

Arbetsmiljö och CSR
Medarbetaren är vår viktigaste resurs därmed blir vårt största åtagande att vara den mest attraktiva arbetsgivaren. För att främja en hållbar arbetsmiljö och behålla och attrahera duktiga medarbetare ska vi arbeta aktivt med att förebygga skada och ohälsa genom att ständigt lyfta och agera på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt följa de lagar och andra krav som föreskrivs.

Läs hela vår arbetsmiljö- och CSR-policy här.

IT
Syftet med denna policy är både en vägledning samt förhållningssätt av användande av företagets IT resurser. Den ska även bidra till att säkerställa att företagets resurser, data, samt personuppgifter hanteras på ett tillbörligt och lagligt sätt. Medarbetare är skyldig att följa denna policy.

Läs hela vår IT-policy här.

Uppförandekod
Kraftkonsult strävar alltid efter att utveckla och bibehålla en ekonomiskt och etiskt hållbar, framgångsrik verksamhet. Vi tar ansvar för de miljöer vi är verksamma i, samt för våra medarbetare, kunder, affärspartner, leverantörer och samhället i allmänhet.

Läs hela vår uppförandekod här.