English
 

Lindalen

Projektledning av ombyggnation av mellanspänningsnät i Lindalen på uppdrag av Infratek AB, slutkund Vattenfall Eldistribution AB.

Projektet innebar att ersätta befintliga 10kV stationer och nät med nya stationer och nät på 20kV. Arbetet utfördes utan större inverkan på slutkunder i tätbebyggt område och syftade till att säkerställa el-leverans samt öka kapaciteten på nätet.

I arbetet ingick drifturtagning av ca 4 km MSP-kabel och ca 1,5 km MSP-friledning samt fem 10/0,4 kV nätstationer. Dessa ersattes av ca 2 km MSP-kabel, optoslang och fem nya 20/0,4 kV nätstationer. I samtliga nya stationer anslöts felindikeringsutrustning och mätande strömtransformatorer på utgående kabel.

Kraftkonsults leverans i projektet var slutförande med ansvar enligt BAS-P. I uppdraget ingick även kabelmontage med montörer och ledande montör.

Infratek AB

Infratek1Infratek2