English
 

Lindalen

Montage gällande ombyggnation av mellanspänningsnät i Lindalen på uppdrag av Infratek AB, slutkund Vattenfall Eldistribution AB.

Projektet innebar att befintliga 10kV stationer och nät ersattes av nya stationer och nät på 20kV. Arbetet utfördes utan större inverkan på slutkunder i tätbebyggt område och syftade till att säkerställa elleverans samt öka kapaciteten på nätet.

I arbetet ingick drifturtagning av ca 4 km MSP-kabel och ca 1,5 km MSP-friledning samt fem 10/0,4 kV nätstationer. Dessa ersattes av ca 2 km MSP-kabel, optoslang och fem nya 20/0,4 kV nätstationer. I samtliga nya stationer skulle felindikeringsutrustning och mätande strömtransformatorer på utgående kabel anslutas.

Kraftkonsults leverans i projektet var slutförande med ansvar enligt BAS-P. Kabelmontage utfördes med montörer och ledande montör.

Infratek AB

Infratek1Infratek2